ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР ПРО МОВУ ЗНОСИН ОРГАНІВ ВЛАДИ І ДІЛОВОДСТВА В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ, УТВОРЕНИХ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ

 
 

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР ПРО МОВУ ЗНОСИН ОРГАНІВ ВЛАДИ І ДІЛОВОДСТВА В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ, УТВОРЕНИХ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ
Листопад 1925 р.

 

Розвиваючи постанову ВУЦВК і РНК УСРР від 1 серпня 1923 р. «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови» і від 30 квітня 1925 р. «Про заходи термінового переведення повної українізації радянського апарату», – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів УСРР постановили затвердити нижченаведену тимчасову інструкцію про мову зносин органів влади і діловодства в адміністративно-територіальних одиницях, утворених за національною ознакою.

 

Тимчасова інструкція про мову зносин влади і діловодства в адміністративно-територіальних одиницях, утворених за національною ознакою

 

1. В адміністративно-територіальних одиницях, утворених за національною ознакою, загальні збори виборців до Рад (сільські, селищні й міські), районові з’їзди Рад, засідання Рад районованих виконавчих комітетів, їхніх комісій, конференцій і інші провадяться мовою національності, що становить більшість людності в даній адміністративно-територіальній одиниці.

 

Збори окремих груп виборців або громадян, що належать до іншої національності, провадяться мовою даної національності.

 

Увага. Громадянам інших національностей надається право на всіх зборах, зазначених у цьому артикулі, спілкуватися своєю рідною мовою.

 

2. Усі робітники органів влади в адміністративно-територіальних одиницях, утворених за національною ознакою, а також технічні співробітники, поруч із українською мовою, повинні володіти мовою національності, що становить більшість на території даної адміністративно-територіальної одиниці.

 

3. Усе діловодство органів влади в районах, утворених за національною ознакою, провадиться мовою національності, що становить більшість людності в даному районі, а в сільських Радах, що входять {126} у той самий район, мовою більшості людності, на території даної сільської Ради.

 

4. Якщо в склад районів, утворених за національною ознакою, входять адміністративно-територіальні одиниці з більшістю людності іншої національності, то районові виконавчі комітети зносяться з органами цих адміністративно-територіальних одиниць мовою більшості людності в останніх або українською мовою.

 

5. Зносини сільських Рад, утворених за національною ознакою, з районовими органами свого району, провадяться українською мовою, або мовою більшості людності в районі. Зносини районних виконавчих комітетів і сільських Рад, утворених за національною ознакою, і їхніх установ з районовими органами влади й сільськими Радами, що їхні території залюднені іншою національністю, провадяться мовою цієї національності або українською мовою.

 

Увага. Зносини з вищими органами влади провадяться одною з двох найпоширеніших в окрузі мов (українською або російською), азі січня 1926 р. – українською мовою.

 

6. Усі документи публічно-правового характеру (посвідчення особи, свідоцтва про освіту, виписки з актів громадянського стану й інш.), видані сільрадами й виконавчими комітетами в адміністративно-територіальних одиницях, утворених за національною ознакою, списуються двома мовами: українською й мовою більшості людності в даній адміністративно-територіальній одиниці, а на бажання заявника – також і російською мовою.

 

Увага. Видаючи документи заявникові, належить оголосити про його право включити в документ також і російський текст.

 

7. Обов’язкові постанови районних виконавчих комітетів у районах, утворених за національною ознакою, належить оголошувати українською мовою або мовою національності, що становить більшість людності в даному районі, а в селах даного району зі складом людності інших національних меншостей їх належить оголошувати мовою національних меншостей, що становлять більшість у даних селах.

 

8. Печатки районних виконавчих комітетів і сільських Рад адміністративно-територіальних одиниць, утворених за національною ознакою, а також інших місцевих органів влади цих адміністративно-територіальних одиниць, що їм на підставі закону надано право вживати печатки, виготовляються з двома мовами: українською й відповідної національності. Цими мовами виготовляються і штампи зазначених органів влади.

 

Увага. Печатки і штампи виготовляються так, щоб:

 

а) на печатці в горішньому обідку був український текст, а в нижньому – текст мовою відповідної національності;

 

б) на штампі ліворуч був би український текст, а праворуч – текст мовою відповідної національності.

 

9. Нагляд за впровадженням у життя цієї тимчасової інструкції покладається на округові й районові виконавчі комітети районів, утворених за національною ознакою.

 

Харків, листопад 1925 p.*

 

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

За Голову Ради Народних Комісарів УСРР Сербиченко

 

ЦДАВО України, ф. 337, оп. 1, спр. 2148. арк. 7–8. Оригінал.

 

* Дата не проставлена. {127}

 

Національні відносини в Україні у XX ст.: Збірник документів і матеріалів / Упор. М.І. Панчук, (кер.), I.Л. Гошуляк та ін. К., 1994. С. 126–127.

 

 

 

Перевод:

 

№ 72

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР О ЯЗЫКЕ СНОШЕНИЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ, ОБРАЗОВАННЫХ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ

 

Ноябрь 1925 г.

 

Развивая постановление ВУЦИК И СНК УССР от 1 августа 1923 г. «О мерах по обеспечению равноправия языков и о помощи развитию украинского языка» и от 30 апреля 1925 г. «О мерах срочного проведения полной украинизации советского аппарата», – Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров УССР постановили утвердить нижеприведённую временную инструкцию о языке сношений органов власти и делопроизводства в административно-территориальных единицах, образованных по национальному признаку.

 

Временная инструкция о языке сношений органов власти и делопроизводства в административно-территориальных единицах, образованных по национальному признаку

 

1. В административно-территориальных единицах, образованных по национальному признаку, общие собрания избирателей Советов (сельские, поселковые и городские), районные съезды Советов, заседания Советов районных исполнительных комитетов, их комиссий, конференций и прочие проводятся на языке национальности, составляющей большинство населения в данной административно-территориальной единице.

 

Собрания отдельных групп избирателей или граждан, принадлежащих к другой национальности, проводятся на языке данной национальности.

 

Внимание. Гражданам других национальностей предоставляется право на всех собраниях, указанных в этой статье, общаться на своём родном языке.

 

2. Все работники органов власти в административно-территориальных единицах, образованных по национальному признаку, а также технические сотрудники, наряду с украинским языком, обязаны владеть языком национальности, составляющей большинство на территории данной административно-территориальной единицы.

 

3. Всё делопроизводство органов власти в районах, образованных по национальному признаку, проводятся на языке национальности, составляющей большинство населения в данном районе, а в сельских Советах, входящих {126} в тот же район, на языке большинства населения на территории данного сельского Совета.

 

4. Если в состав районов, образованных по национальному признаку, входят административно-территориальные единицы с большинством населения другой национальности, то районные исполнительные комитеты сносятся с органами этих административно-территориальных единиц на языке большинства населения в последних или на украинском языке.

 

5. Сношения сельских Советов, образованных по национальному признаку, с районными органами своего района проводятся на украинском языке или на языке большинства населения в районе. Сношения районных исполнительных комитетов и сельских Советов, образованных по национальному признаку, и их учреждений с районными органами власти и сельскими Советами, территория которых населена другой национальностью, проводятся на языке этой национальности или на украинском языке.

 

Внимание. Сношения с высшими органами власти проводятся на одном из двух самых распространённых в округе языков (украинском или русском), а с января 1926 г. – на украинском языке.

 

6. Все документы публично-правового характера (удостоверения личности, свидетельства о образовании, выписки из актов гражданского состояния и др.), выданные сельсоветами и исполнительными комитетами в административно-территориальных единицах, образованных по национальному признаку, пишутся на двух языках: украинском и языке большинства населения в данной административно-территориальной единице, а по желанию заявителя – также и на русском языке.

 

Внимание. Выдавая документы заявителю, следует объявить о его праве включить в документ также и русский текст.

 

7. Обязательные постановления районных исполнительных комитетов в районах, образованных по национальному признаку, следует оглашать на украинском языке или на языке национальности, составляющей большинство населения в данном районе, а в сёлах данного района с составом населения других национальных меньшинств их следует оглашать на языке национальных меньшинств, составляющих большинство в данных сёлах.

 

8. Печати районных исполнительных комитетов и сельских Советов административно-территориальных единиц, образованных по национальному признаку, а также других местных органов власти этих административно-территориальных единиц, которым на основании закона предоставлено право использовать печати, изготовляются с двумя языками: украинским и соответствующей национальности. На этих языках изготовляются и штампы указанных органов власти.

 

Внимание. Печати и штампы изготовляются таким образом, чтобы:

 

а) на печати в верхнем ободке был украинский текст, а в нижнем – текст на языке соответствующей национальности;

 

б) на штампе слева был бы украинский текст, а справа – текст на языке соответствующей национальности.

 

9. Наблюдение за внедрением в жизнь этой временной инструкции возлагается на окружные и районные исполнительные комитеты районов, образованных по национальному признаку.

 

Харьков, ноябрь 1925 г.*

 

Председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета

Заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров УССР Сербиченко

 

ЦДАВО України, ф. 337, оп. 1, спр. 2148. арк. 7–8. Оригінал.

 

* Дата не указана. {127}

 

Національні відносини в Україні у XX ст.: Збірник документів і матеріалів / Упор. М.І. Панчук, (кер.), I.Л. Гошуляк та ін. К., 1994. С. 126–127.Создан 29 июн 2017